ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden


Bij een lidmaatschap willen wij graag werken met heldere, logische en transparante afspraken. Door jouw inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden van Eastside Performance te accepteren en hiernaar te handelen.


Artikel 1. Abonnementsduur en beëindiging / inschrijfgeld / borg


Wanneer u lid wordt van Eastside Performance te Nijmegen is dat voor 12 maanden. Door het invullen van het (online) inschrijfformulier en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden zal de contributie maandelijks van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk, per e-mail, dan wel aan de balie te geschieden. Abonnementen zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. De opzegtermijn is voor alle abonnementsvormen 1 maand. Indien u niet op tijd schriftelijk dan wel aan de balie opzegt, zal uw abonnement na 12 maanden worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand en blijft u verplicht de betaling te voldoen.


Het inschrijfgeld betaald bij inschrijving is geldig t/m 12 maanden na beëindiging van elke vorm van abonnement. Als u na deze periode weer een abonnement wenst af te sluiten, bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Indien uw termijnbetalingen niet op tijd zijn voldaan houdt Eastside Performance zich het recht voor de nog resterende abonnementstermijnen in een keer te vorderen. De kosten verbonden aan deze gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassoprocedures zijn voor uw rekening.


Artikel 2 // Deactivering


Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende deactiveringsperiode opgeschoven. Het primaire betalingsschema blijft echter onverminderd van kracht. Deactivering kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.


Artikel 3 // Rittenkaart


Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen. De duur van een rittenkaart is afhankelijk van het soort rittenkaart. Deze voorwaarde is ook van kracht bij de Personal Training sessies.


Artikel 4 // Lidmaatschap strikt persoonlijk


De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 5 // Openingstijden & Tarieven


Eastside Performance is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen, alsmede inflatiecorrectie door te voeren in de tarieven, die wordt bepaald door de CBS Consumentenprijs-index. Tijdens officiële feestdagen behoudt Eastside Performance het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.


Artikel 6 // Conformering overeenkomst


De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Eastside Performance opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Eastside Performance is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Eastside Performance te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.


Artikel 7 // Aansprakelijkheid & Risico


Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteit, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden actieve begeleiding door personen op de gym. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteit is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.


De medewerkers van Eastside Performance zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze gym.


Wij adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de gym. Doe je dat wel dan is dat voor eigen risico. Eastside Performance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.


Artikel 8 // Verhuizing of blessure


Bij een verhuizing naar een andere stad of gemeente bieden wij jou de mogelijkheid om jouw overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.


We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.


Artikel 9 // Overige bepalingen


Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Eastside Performance beoordeeld en beslist.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via E-mail: info@eastsideperformance.nl


Eastside Performance Nijmegen

Van Rosenburgweg 10

6537 TM Nijmegen


info@eastsideperformance.nl


 Klik hier om onze privacy verklaring (AVG) te lezen