BETTER.

STRONGER.

FASTER.

IT'S A CHOICE!

Het is tijd voor een intelligente (re)start van jouw trainingen. Stay healthy and get results. In MOVEMENT we TRUST. Start now and Become strong and awesome.

PRIVACY VERKLARING

 

Eastside Performance Nijmegen since 2009 

 

Eastside Performance is een revolutionaire high performance trainings-faciliteit gericht op zowel hoge prestaties als totale optimalisatie van het lichaam d.m.v strength & conditioning training, herstel en voeding. 

Eastside Performance is een sportschool en heeft haar accommodatie in Nijmegen (GL) en is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09184722. De contactgegevens van Eastside Performance

staan vermeld op de website www.eastsideperformance.nl

 

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden, personeel en relaties zijn noodzakelijk en van

belang, om het optimaal functioneren van de sportschool te kunnen waarborgen. De leden, personeel en

relaties van Eastside Performance nemen kennis van de privacyverklaring en geven op vrijwillige basis

(schriftelijk) toestemming tot in beperkte mate overhandigen en bewaren van de verstrekte gegevens.

 

Op de website en op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger) zal men

informatie kunnen vinden zoals berichten over sportartikelen of aanverwante. Echter, persoonlijke

gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden gepubliceerd.

 

#1

 

Voor de “geldelijke” betalingen met betrekking tot de contributies van de leden, om te kunnen sporten

bij Eastside Performance zullen bepaalde gegevens moeten worden aangereikt. Deze gegevens zullen

beperkt worden doorgegeven aan de financiële verwerker van Eastside. Ook de saliering van personeels-

leden gaat via de bancaire instelling. Facturering van aangekochte producten vindt eveneens plaats via

een bancaire instelling.

 

Persoonsgegevens worden door Eastside Performance slechts gebruikt, verzameld en verwerkt

conform de wet tot bescherming van de persoonsgegevens (privacywet).

 

Eastside Performance gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, relaties

en personeel conform de geldende wetgeving:

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-gegevens en betreffende

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevens-

bescherming).

 

#2

 

Eastside Performance verzamelt persoonsgegevens van de leden om een overzicht te creëren aangaande

het aantal leden, de frequentie van het sporten van de leden en de contributiebetalingen van de leden.

De leden hebben Eastside Performance gemachtigd om door middel van een bancaire handeling, een van

te voren vastgesteld bedrag te mogen afboeken. Vervolgens zullen deze gegevens worden overgedragen

aan de financiële verwerker. Ook wordt bij de inschrijving van de leden enkele vragen gesteld aangaande

lichamelijke beperkingen. Deze gegevens zijn van belang om een gepast trainingsschema te kunnen

bepalen, zodoende blessures te vermijden en de instructeurs adequaat kunnen aansturen.

 

#3

 

De persoonsgegevens van de leden die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder andere:

Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, telefoonnummer en IBAN

gegevens. De frequentie van het sporten is ook gekoppeld aan de maandelijkse contributie.

 

Persoonsgegevens van de personeelsleden die worden verzameld en verwerkt omvatten onder andere;

Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, e-mailadres, telefoon-

nummer en IBAN gegevens. Kortom, alle relevante gegevens die door de wetgever zijn bepaald. De

betaling met betrekking tot het salaris, vindt plaats door een bancaire handeling.

 

De gegevens worden door verantwoordelijke bewaard op een gegevensdrager die in het bezit is van de

bevoegde persoon van de sportschool. De persoonsgegevens van de leden, relaties en personeelsleden

worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in noodzakelijke gevallen zoals

omschreven.

 

Alle leden, medewerkers en of relaties hebben de juiste gegevens verstrekt aan Eastside Performance.

Voor onvolledige of onjuiste gegevens zijn de leden, relaties en medewerkers zelf verantwoordelijk en

kunnen dit melden bij Eastside Performance, waarna dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

 

De leden, medewerkers en relaties kunnen een verzoek tot verwijdering van bepaalde gegevens aanvragen.

Ook heeft men het recht tot inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Elke aanvraag van een verzoek tot

verwijdering of inzage dient via de mail te worden aangevraagd bij de betreffende verantwoordelijke van

Eastside Performance.

 

#4

 

Indien voor verwerking van bepaalde gegevens toestemming is/wordt gevraagd, kan deze ten allen tijden

door de betrokkene worden ingetrokken. De verzamelde gegevens blijven bewaard volgens de wettelijk

gestelde regelgeving.

 

Eastside Performance neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens

voldoende beschermd worden. Zo worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofd

gebruik of openbaarmaking aan derden. De opgeslagen data worden onder andere beschermd door anti-

virussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s. Vrij regelmatig wordt van de bestanden een

backup gemaakt op een externe gegevensdrager.

 

De website host en de bancaire instelling heeft de nodige maatregelen genomen om de gegevens die

zijn geplaatst of aangereikt, te beschermen.

 

In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot

ongeoorloofde toegang of verspreiding van persoonsgegevens zal men zo spoedig mogelijk in kennis

worden gesteld.

 

Om de website van Eastside Performance nog beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren,

kunnen (automatisch) cookies op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt

met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij volgende verbindingen met

de website. Bij de webbrowser die u gebruikt, kan men raadplegen hoe u cookies kunt weigeren of

verwijderen: Wij als Eastside Performance, maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies

voor de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.

 

Op de website zijn ook links te vinden met verwijzingen naar andere websites. Wij als Eastside

Performance kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld hoe en op welke manier deze websites

omgaan met uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom ook de privacyverklaring van de betreffende

website.

 

Voor het maken van foto’s en/of bewegende beelden, zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd.

Bij het geven van de toestemming, kan het zijn dat deze op de website van Eastside Performance worden

gepubliceerd of op de sociale media pagina's van Eastside Performance. Indien toestemming is gegeven

voor het plaatsen van foto’s en of bewegende beelden, kan deze ten allen tijden door de betrokkene

worden ingetrokken.

 

Eastside Performance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen

te gaan. De website van Eastside Performance maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te

waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eastside Performance verzamelde persoons-

gegevens, neem dan contact met Eastside Performance op via:

 

info@eastsideperformance.nl 

 

Eastside Performance Nijmegen

Van Rosenburgweg 10

6537 TM Nijmegen

 

www.eastsideperformance.nl